Koronki - Moc Modlitwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Koronki

Modlitwy

  1. KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
  2. KORONKADO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
  3. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  4. KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

KORONKA DO DUCHA ŚWIĘTEGO


Poniżej jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego — 2.XII.1930 r. objawił Pan Jezus matce Katarzynie Vogl:

„Droga duszo, prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy. Ducha Świętego. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie języków. Duch Święty jest wszędzie wyłączony, pomijany, a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy, jak Koronkę do Ducha Świętego, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze.
Moje dziecko, ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości, która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem".
16 VII 1930 r. Matka Boża mówi:
„Dziecko, ty wiesz, że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. Wzywaj Mnie, jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. Te prośby, które są w niej zawarte, zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą".

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na początku  Wierzę w Boga... dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca — l x Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie... „Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdego dziesiątka:

1. „który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego".
2. „który niech nam udzieli Ducha Świętego, po-mnoży i umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość".
3. „który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęci".
4. „który niech nasze serca zapali miłością Ducha
Świętego i napełnia największą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością".
5. „który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego co złe".

Po każdym dziesiątku mówimy:
„Chwała Ojcu..." oraz:
„O, Maryjo Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami".

Na zakończenie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy, przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. Amen.

KORONKA DO NAJŚW. RAN PANA JEZUSA


OBIETNICE PANA JEZUSA

dla odmawiających Koronkę do Najświętszych Ran dane S. Marii Chambon:

  1.
     Przyjdźcie do ran Moich z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwii Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany daja moc nad Sercem Boga.
  2.
     Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.
  3.
     Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.
  4.
     W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany pokrywają wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.
  5.
     Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostana zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielka wartość.
  6.
     Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo Ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: “Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych”.
  7.
     Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzyma©ć wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawidliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.
  8.
     Mając Moje Rany, macie wszystko. Prze nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba sie modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozpowszechniona była po całym świecie.
  9.
     Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronic was będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
 10.
     Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: “O Mój Jezu, przebaczenia i miłościerdzia przez zasługi Twoich świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
 11.
     Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbe nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.
 12.
     Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryje Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

Modlitwa wstępna

„O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie. Przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen.

Na dużych paciorkach:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, przez Niepokalane Serce Maryi, Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".

Na małych paciorkach:

„O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran".

Na zakończenie trzy razy:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, przez Niepokalane Serce Maryi, Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".

Jezu, Ty jesteś Bogiem mojego serca.
Twoja miłość do nas zadała Ci na krzyżu pięć ran.
Przez wzgląd na te rany proszę Cię: przyjdź z pomocą                                                       Twym sługom, których odkupiłeś za cenę swojej
Krwi. Amen.

Św. Franciszek Ksawery


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGONa początku: l x Ojcze nasz. Zdrowaś i Wierzę.

Na dużych paciorkach:

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Na małych paciorkach:

„Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata".

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przez odmawianie tej KORONKI zbliżasz ludzkość do Mnie.

Pan Jezus do bł. Faustyny: „Odmawiaj nieustannie tę KORONKĘ, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać tę KORONKĘ grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę KORONKĘ, dostąpi łaski z nieskończonego Miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby cały świat poznał Miłosierdzie Moje, niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu Miłosierdziu".

Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego.

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSANa dużych paciorkach:
„O Jezus, okryj Twoją Przenaj droższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego".


Na małych paciorkach:
O, mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez
zasługi Twojej Najdroższej Krwi".

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego